Riaditeľ

Materská škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vajanského 3, Trnava
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Platové zaradenie: min. 842,50 eur (ďalšie platové dojednania po dohode na výberovom konaní v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (Word, Excel, Internet)
Vzdelanie
Stredoškolské odborné vzdelanie v skupine odborov učiteľstvo pre materské školy
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov :
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis
c) doklad o nadobudnutom vzdelaní
d) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
e) doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov
f) návrh koncepcie rozvoja materskej školy
g) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
h) súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
Termín podania žiadostí: do 16.10. 2022 – rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – MŠ Vajanského 3 – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Mestský úrad v Trnave,
personálny referát,
Trhová 3, 917 71 Trnava

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Vajanského 3
91701 Trnava
[email protected]
033/3236152
Kontaktná osoba
Ivana Jandurová
+421333236152