Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, OpenOffice, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladov na účel výberového konania podľa osobitného predpisu,
- kópie dokladov o nadobudnutom najvyššom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch,
- v prípade úspešnosti potvrdenie o bezúhonnosti.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 23.09.2022 do 12:00 hod. na adresu:

Základná škola s materskou školou
Školská ulica 301/16
044 02 Turňa nad Bodvou

Na obálku uveďte:
„Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent ZŠ – neotvárať“.

alebo e-mailom na adresu: [email protected]


Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenie žiadosti na ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Na ústny pohovor budú vybraní uchádzači osobne pozvaní e-mailom alebo telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 301/16
04402 Turňa nad Bodvou
https://zsturnaslov.edupage.org/
055/4662131
Kontaktná osoba
Andrea Deáková, Mgr.
0554662131