Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Rabčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rabčice 194, Rabčice
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
269
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel, Powerpoint), Internet
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia bude obsadená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania projektu POP II - do 31.8.2023.
Pracovná náplň:
- vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania.
- zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
- mapuje sociálno-patologické javy v škole,
- venuje sa prevencii sociálno-patologických javov,
- v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov,
- poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcich z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
- spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi,
- spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
- spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
- vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu,
- pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
- vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
- podieľa sa na vypracovaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie.


Žiadosť, životopis vo formáte europass a doklad o splnení kvalifikačných predpokladov zasielajte emailom:
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rabčice 194
02945 Rabčice
https://zsrabcice.edupage.org/
0435594206
Kontaktná osoba
Viera Baláková, r.š.
0911924345