Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Bratislava-Lamač

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
150
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať minimálne zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky , ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2023”.
Ďaľšie bonusy podľa funkčného zaradenia a praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Montessori kurz, kurz rešpektujúcej komunikácie, SINDELAR, KUPOZ, KUPREV, ROPRATEM, MIRABILIS sú výhodou.

Ďalšie požiadavky
Pracovný úväzok plný alebo čiastočný, úväzok je možné kombinovať ako špeciálny pedagóg + vychovávateľ v ŠKD. Pracovná doba pri plnom úväzku. 8:00 - 16:00 alebo 9:00- 17:00

Kto sme?

Súkromná základná škola zaradená do siete základných škôl na Slovensku s 30-ročnými skúsenosťami v poskytovaní základného vzdelania metódou Montessori, ktorá deťom umožňuje:
• získavať na primeranej úrovni základné poznatky a zručnosti, ktoré s dedičstvom našej kultúry v samostatnej, slobodne zvolenej práci so špeciálnym didaktickým materiálom,
• poznávať svet v jeho celistvosti a súvislostiach,
• naučiť sa slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť,
• vytvárať pozitívny obraz dieťaťa o sebe, o svojej jedinečnosti, rozvoj jeho sebaúcty,
• v aktívnej činnosti poznať predovšetkým svoje silné stránky, z ktorých bude vychádzať pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti
• harmonický rozvoj: kognitívna, pohybová, emocionálna a sociálna zložka učebného procesu sú v rovnováhe

Koho hľadáme?

Niekoho, kto to vidí rovnako ako my:
• naše vzdelávanie je postavené na potrebách dieťaťa, učiteľ/ka by mal/a byť vnímavý/á,
• učiteľ/vychovávateľ/ka sprevádza dieťa a poskytuje mu podnety v akejkoľvek oblasti poznania
• učiteľ/vychovávateľ/ka má byť schopný/á pristupovať k dieťaťu ako k rovnocennému partnerovi, primerane a rešpektujúco s ním komunikovať.

Akí by mali Montessori učitelia a vychovávatelia byť?

• otvorení, autentickí a schopní načúvať
• zvedaví, ochotní sa učiť, pripravení odpovedať alebo hľadať s dieťaťom odpovede
• pokorní a úctiví voči ľuďom, životu a všetkému na svete
• schopní sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok
• schopní manažéri a organizátori

Čo čaká učiteľa a vychovávateľa nás?

• zmysluplná práca
• možnosť vzdelávať sa v Montessori pedagogike
• príležitosť na sebarozvoj a profesionálny rast
• podnetné prostredie
• podporný pracovný kolektív plný inšpirujúcich osobností
• vysoké pracovné nasadenie

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

• výchovno-vzdelávacia a podporná činnosť detí so špecifickými potrebami
• účasť na poradách, akciách a aktivitách školy


Pracovný úväzok môže byť čiastočný alebo plný, doplnený aj inou náplňou práce.


Termín nástupu : dohodou

Žiadosť spolu so životopisom v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]
Do predmetu správy uveďte, prosím, špeciálny pedagóg alebo špeciálny pedaóg +vychovávateľ.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23
84103 Bratislava-Lamač
www.montessori.sk
0911542039
Kontaktná osoba
asistentka
0911542039