Vychovávateľ

Školský internát, Poprad

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Karpatská 9, Poprad
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

pracovný pomer v zmysle ZP
36 1/4 hod.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý užívateľ IT, EduPage, komunikácia v online prostredí
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou,
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský internát
Karpatská 9
05801 Poprad
0527763414
Kontaktná osoba
Mgr. Rošová Mária, riaditeľka
+421 919 362 800