Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Košecké Podhradie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Košecké Podhradie 301, Košecké Podhradie
Termín nástupu
19.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
31
Platové podmienky
platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa
dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady :
- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 9, § 10 ods.1 a § 39 zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom
znení,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.

Iné kritériá a požiadavky
- bezúhonnosť - § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 , § 15a, §15b zákona č. 138/2019 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
- práca s PC (Windows,Word,Excel,Internet),
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy(rozsah max. 3 strany),
- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- základná znalosť práce s rozpočtom v rozpočtovej organizácii,
- predpokladaný termín nástupu – ihneď
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy s materskou školou (rozsah maximálne 3 strany),
- doklad o zdravotnej spôsobilosti,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti , že voči
uchádzačovi nie je podaná žaloba,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní a požadované doklady zašlite na adresu (poštou
alebo osobne):
Obec Košecké Podhradie, Obecný úrad č. 359, 018 31 Košecké Podhradie do 16. septembra 2022,
do 12:00 hod. (to je posledný termín, ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne OÚ), s
označením „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka ZŠ s MŠ Košecké Podhradie" a v ľavom
hornom rohu NEOTVÁRAŤ.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
termín a miesto výberového konania oznámi príslušná Rada školy, najmenej 7 dní pred jeho
konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Košecké Podhradie 301
01831 Košecké Podhradie
www.zssmskoseckepodhradie.edupage.org
0424473329,0908505605,0905550903
Kontaktná osoba
Bc. Rastislav Čepák
+421424473328