Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Rožňava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. A. Komenského 5, Rožňava
Aprobácia
Hotelové služby, Odborné predmety, Stolovanie
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
264
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .
Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore hostinský alebo hotelové služby.

Iné požiadavky:
podmienkou je ovládanie maďarského jazyka
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
profesijný životopis,
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy poštou alebo emailom.

Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


Adresa školy:
Spojená škola
J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava
e-mail: [email protected], tel. +421903251918

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
J. A. Komenského 5
04801 Rožňava
www.spojenaskolarv.edupage.org
0587885490
Kontaktná osoba
Andrea Beczeová
0903251918