Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 304, Borša
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
191
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
štandardná úroveň práce s počítačom - Word, Excel, Power Point
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady - komunikatívnosť, organizačné schopnosti, kladný vzťah k deťom.

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 15. augusta 2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Adresa:
Základná škola s materskou školou, Ružová 304, 076 32 Borša; www.zsborsa.edupage.org; email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ružová 304
07632 Borša
www.zsborsa.edupage.org
0566683360
Kontaktná osoba
Ing. Valéria Kunová
+421566683360