Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Vydrník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vydrník 121, Vydrník
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
83
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– zaradenie do karierového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa §39 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
Ďalšie požiadavky
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
– organizačné a riadiace schopnosti
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– znalosť príslušnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška do výberového konania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
– potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej činnosti
– písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
– lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Uzávierka prijímania prihlášok je 31.8.2022 do 12.00 hodiny. Prihlášky v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ s MŠ, Vydrník 121, Neotvárať “ posielajte poštou alebo doručte osobne na adresu zriaďovateľa Obec Vydrník, Vydrník č.55, 059 14

Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!!!

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vydrník 121
05914 Vydrník
www.skola.vydrnik.sk
0527785694
Kontaktná osoba
Obec Vydrník
+421527887151