Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
720
Platové podmienky
1100 EUR - hrubá mzda (stanovená v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odborná spôsobilosť
- lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
- sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté
v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
- zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár
- verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je vytvorené v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný životopis
- Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected] do 19.08.2022.
V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + zdravotnícky pracovník".

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hroncova 23
04001 Košice-Sever
www.zshroncova.sk
0556333244
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Fazekaš
0556333244