Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zdravotná sestra

Súkromná základná škola, Košice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petzvalova 4, Košice
Termín nástupu
20.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
115
Platové podmienky
Pracovné miesto je vytvorené v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR na základe výzvy : https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/:
V zmysle výzvy MŠVVaŠ, vychádza z tabuliek odmeňovania zdravotných sestier:

V období 1.1.2023 –31.12.2023 vo výške 1140 € (brutto)
V období 1.1.2024 –31.8.2024 vo výške 1180 € (brutto)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Office - bežný používateľ
Vzdelanie
Odborná spôsobilosť na pozíciu:
1. lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo
2. sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
3. zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, alebo
4. verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc).

Vzdelanie spĺňa podmienky na výkon
zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
Popis pracovných činností (rozsah praxe) zdravotníckych pracovníkov v pozícií „školského“ zdravotníckeho pracovníka
(1) Lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole (ak sa takéto dieťa v škole nachádza):
a) sleduje a posudzuje zdravotný stav,
b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
c) aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
d) odoberá biologický materiál,
e) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
f) podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
g) ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
h) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
i) hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
j) zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
l) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
m) vedie si Zdravotný záznam (dokument tvorí samostatnú prílohu k výzve),
n) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

(2) Lekár, sestra, zdravotnícky záchranár alebo verejný zdravotník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi:
a) vykonáva poradenstvo a edukačné činnosti v oblasti výchovy a podpory zdravia, vrátane zdravého životného štýlu a iné,
b) zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,
c) vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,
d) identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,
e) riadi hygienu prostredia,
f) vykonáva hygienický filter u detí a žiakov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Petzvalova 4
04011 Košice
www.felixkosice.sk
0911434434
Kontaktná osoba
Mária Biľová
0911434434