Predmet

Zdravotná sestra

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
552
Platové podmienky
Mzda zdravotníckeho pracovníka je stanovená v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v zmysle výzvy: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pre zdravotníckeho pracovníka sú stanovené v Zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní podľa § 152a ods. 1
Ďalšie požiadavky
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
b) zdravotná spôsobilosť - vstupná lekárska prehliadka
c) odborná spôsobilosť - maturita v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra
d) bezúhonnosť - odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore) – sestra: odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• doklad o bezúhonnosti,
• odpis o registrácii,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.) zaslať elektronicky na mailovú adresu [email protected] do 17.08.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
www.zsbelusa.edupage.org
042/4624691
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948 071 045