Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola - Óvoda, Veľký Blh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kúpeľná 151, Veľký Blh
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
30
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č.6).
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-overené doklady o ukončenom vzdelaní
-čestné prehlásenie o bezúhonnosti
-úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu výpis z registra trestov
-súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15. 08. 2022 na adresu: Obecný úrad Veľký Blh, Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh, alebo osobne podať v podateľni obce Veľký Blh v zalepenej obálke s označením „Prijatie do zamestnania - pedagogický asistent“ – neotvárať.
Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Obce Veľký Blh.

Výberové konanie sa uskutoční 18.8.2022 o 10:00hod v kancelárii starostu obce Veľký Blh na obecnom úrade.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Kúpeľná 151
98022 Veľký Blh
0475696124
Kontaktná osoba
Tímea Juhászová
0475812070