Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Kamienka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kamienka 113, Kamienka
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
111
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office (Word, Excel, Power Point)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť o zaradenie do výberového konania s aktuálnym telefónnym a emailovým kontaktom;
• profesijný štruktúrovaný životopis (Europass – životopis);
• fotokópie dokladov o vzdelaní, prípadne praxi;
• čestné vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave – o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti);
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo: Základná škola s materskou školou Kamienka (edupage.org);
• potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania (výhodou);
• pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú záujemcovia povinní predložiť čestné prehlásenie o bezúhonnosti;
• prijatý uchádzač bezúhonnosť preukáže odpisom registra trestov pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu v zmysle zákona 138/2019 Z. z., § 15, ods. 3, o ktorý požiada prostredníctvom internetovej aplikácie www.crinfo.iedu.sk (záložka Bezúhonnosť),
• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kamienka 113
06532 Kamienka
www.zskamienka.edupage.org
0524283521
Kontaktná osoba
Ing. Eva Hricová
+421 52 428 3521