Predmet

Zdravotná sestra

Špeciálna základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školy, Komárno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hradná 7, Komárno
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
6
Platové podmienky
1100 eur /mesiac (brutto). Finančné prostriedky sú vyčlenené z Plánu obnovy.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Základná administratíva
Vzdelanie
- lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,
- sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra,
- zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár,
- verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)
Ďalšie požiadavky
Lekár, sestra alebo zdravotnícky záchranár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti dieťaťu a žiakovi v škole:
a) sleduje a posudzuje zdravotný stav,
b) meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
c) aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
d) odoberá biologický materiál,
e) orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
f) podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
g) ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
h) hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
i) hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
j) zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k) informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
l) informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
m) vedie si Zdravotný záznam
n) vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školy
Hradná 7
94501 Komárno
spojenaskolakn.edupage.org
0357713178
Kontaktná osoba
Mgr. Nina Poláková
0903705314