Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Korňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Korňa 720, Korňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
45
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov k prijímaciemu konaniu:

žiadosť o prijatie do zamestnania,
motivačný list,
profesijný životopis
súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní - preukazujúce pedagogickú spôsobilosť,
čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch.
Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú prizvaní telefonicky alebo e-mailom na prijímací pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 26. 8. 2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Korňa 720
02321 Korňa
www.mskorna.edupage.org
0414356219
Kontaktná osoba
Emília Vrábliková
0915265630