Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. Turkovej 5, Trenčín
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
94
Platové podmienky
Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
Vzdelanie
- vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplné stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
Ďalšie požiadavky
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- občianska bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť.
Zoznam dokladov, ktoré je treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník,
- úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme (v rozsahu maximálne 4 strany),
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.
Termín a miesto podania žiadosti:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Trenčín – útvar školstva, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín,
- termín podania do 15. 08. 2022 do 14.00 hod.,
- obálku označte heslom: „ Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy, M. Turkovej 5, Trenčín – neotvárať!“
Termín a miesto výberového konania:
- uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
M. Turkovej 5
91101 Trenčín
0327436870,0302911187
Kontaktná osoba
Ing. Ľubica Horňáčková
0910 462 110