Predmet

Riaditeľ

Materská škola s poldennou starostlivosťou, Vaľkovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vaľkovňa 78, Vaľkovňa
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
13
Platové podmienky
Platové podmienky podľa zákona 553/2003 Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č.338/2019 Z.z.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
-najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
- žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
- doklady o vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
- potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon
funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako jeden mesiac),
- potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola s poldennou starostlivosťou
Vaľkovňa 78
97669 Vaľkovňa
0486196432
Kontaktná osoba
Mária Bobáková
+421486196937