Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Výborná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Výborná 8, Výborná
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
46
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVSŠ SR 1/2020 Z.z.
Stredná pedagogická škola, učiteľstvo pre MŠ.
Pedagogická fakulta- predškolská pedagogika, učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Motivačný list ;
4. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,);
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace);
6. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch
7. Spoľahlivosť, zodpovednosť, pozitívny vzťah k deťom, samostatnosť, príjemné vystupovanie, prax dlhšia ako 2 roky výhodou.

Termín posielania žiadostí o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 05.08.2022. Dôležitý je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:
• Osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad Výborná, 059 02 Výborná 12
Obecný úrad a riaditeľstvo MŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie
Obec Výborná
Starostka obce
Ing. Viera Strelová
Výborná 12
Kontakt: 0918 160 311
Adresa materskej školy
Materská škola
Výborná 8
059 02 Výborná - riaditeľka materskej školy: Mgr. Zuzana Potanecká
Kontakt: 0905/227 657

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Výborná 8
05902 Výborná
0524593164
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Potanecká
0905227657