Predmet

Asistent učiteľa

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Želiezovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 1, Želiezovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.8.2022
Rozsah úväzku
63%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské PC zručnosti, práca s EduPage, aScAgendou, internetom
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
I. zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zamestnanie,
2. profesijný životopis,
3. diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore,
4. iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja,
5. doklad preukazujúci ukončenie adaptačného vzdelávania (ak ho uchádzač má)
6. písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona č.414 / 2021 Z.z u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať aj odpis z registra trestov

II. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
1. zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru

Žiadost o prijatie do pracovného pomeru je potrebné poslať najneskôr do 15.08.2022
na adresu školy:
ZŠ s VJM- Alapiskola,
Komenského 1,
937 01 Želiezovce
www.alapiskolazseliz.edupage.org
036/7711124, 0903 532 850

resp. na mailovú adresu: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Komenského 1
93701 Želiezovce
alapiskolazseliz.edupage.org
0367711124
Kontaktná osoba
Ing. Máté Anikó
0903532850