Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
2.8.2022
Rozsah úväzku
65%
Počet študentov školy
149
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov)
Ďalšie požiadavky
Predpokladaný termín výberového konania (osobný pohovor) : 2.8.2022
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá, od 1.9.2022 do 31.8.2023

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis (europass)
• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15a ods. 7 zákona č.414 / 2021 Z.z

Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru
• ovládanie štátneho jazyka

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi doručte jedným z nižšie uvedených spôsobov do 22.7.2022 do 14:00 hod. :

1. na adresu:
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
(Na obálku uveďte: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – neotvárať!“)

2. elektronicky na adresu: [email protected]

Pre zaradenie do výberového konania je rozhodujúci dátum a čas doručenia požadovaných dokladov.

Pre účely výberového konania budeme kontaktovať vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ostatné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
07202 Tušická Nová Ves
www.zstusicka.edu.sk
0566495713
Kontaktná osoba
Mgr. Anastázia Čičáková - zástupkyňa riaditeľky školy
0566495713