Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
425
Platové podmienky
v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške miminálne 942,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpodklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete zasielať poštou na adresu Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves alebo e-mailom na [email protected], aby bola doručená najneskôr do 28.7.2022 do 12.00 hod. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Školská 7
05201 Spišská Nová Ves
www.gymsnv.sk
0534422259
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Kačenga
+421 534422259