Predmet

Pedagogický asistent

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4, Svit
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
39
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe (cca od 842,00 €).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word - pokročilá Microsoft Excel - pokročilá Microsoft Outlook - elementárna Internet - pokročilá
Vzdelanie
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
 bezúhonnosť - § 9 ods. 1 písm. b) a §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 zdravotná spôsobilosť - § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 prednosť budú mať uchádzači/čky, ktorí/é sa stotožňujú s obsahom vzdelávania a výchovy v katolíckej škole.

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 štrukturovaný profesijný životopis s kontaktom vrátane e-mailovej adresy,
 kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach.

Svoje prihlášky so žiadosťou o voľné pracovné miesto zasielajte na poštovú adresu, alebo e-mailovú adresu:
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej
Mgr. Monika Pirožeková
riaditeľka MŠ
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4
059 21 Svit
[email protected]
mobil: +421 901 721 025

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4
05921 Svit
+421 901 721 025
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Janíček
+421 910 842 978