Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Tuhrina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tuhrina 3, Tuhrina
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Technika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
87
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, 082 07 Tuhrina
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka (100% úväzok)
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (II. stupeň základnej školy) s aprobáciou:

Fyzika – Technika – Chémia

Predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy
Predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2022

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore poskytnutie údajov o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.
• v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle platnej právnej úpravy

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 31.07.2022 do 12:00 hod na adresu/email:
Základná škola s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07 / [email protected]

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – učiteľ/ka pre II. stupeň ZŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Základnej školy s materskou školou Tuhrina, Tuhrina 3, 082 07. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.
Predpokladaný termín ústneho pohovoru dňa 19.08.2022 v čase od 8:30 hod v budove Základnej školy s materskou školou, Tuhrina 3 a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Tuhrina 3
08207 Tuhrina
www.zsmstuhrina.sk
0517790195
Kontaktná osoba
Zlata Chovancová
0907048191