Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Huncovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 212, Huncovce
Aprobácia
Biológia, Chémia, Matematika
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
262
Platové podmienky
V zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 942 €/mesiac.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC na používateľskej úrovni (Microsoft, Word, Excel, Power Point, práca s internetom)
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
-učiteľ s aprobáciou MAT – BIO, GEG, CHE
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi
- profesijný životopis,
- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Požadované doklady doručiť do 19.8.2022 poštou na uvedenú adresu alebo email: [email protected]
Uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 212
05992 Huncovce
www.zshuncovce.edupage.org
0524562122
Kontaktná osoba
Mgr. Kamila Haddenová
0911 740 451