Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Žiar nad Hronom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
306
Platové podmienky
v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, internet - pokrošilý
Vzdelanie
Vzdelanie v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
- žiadosť, profesijný životopis,
- diplom z vykonania štátnej skúšky v požadovanom odbore,
- iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného rozvoja
- doklad preukazujúci ukončenie adaptačného vzdelávania (ak ho uchádzač má)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jilemnického 2
96501 Žiar nad Hronom
zsjilemnickehozh.edupage.org
0456724779
Kontaktná osoba
Mgr. Drahomíra Hanzlíková
+421911460425