Predmet

Psychológ, školský psychológ

Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 2, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
20%
Počet študentov školy
322
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020".
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office
Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Požadovaným stupňom vzdelania je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia.
Ďalšie požiadavky
Vedie individuálnu prípadovú prácu so študentmi – študijné problémy, výchovné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia.
Vedie konzultačno – poradenskú činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.
Zabezpečuje monitoring integrovaných žiakov, stretnutia s učiteľmi integrovaných žiakov, pracuje s integrovanými žiakmi.
Spolupracuje a konzultuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centrom špeciálnopedagogických služieb, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou.
Zúčastňuje sa na rodičovských združeniach podľa potreby.
Zabezpečuje psychologické vyšetrenia na požiadanie školy alebo zákonného zástupcu, identifikácia nadaných, trvale a prechodne neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, žiakov s poruchami správania, žiakov so špeciálnymi potrebami, úzkostných a nezrelých žiakov, skupinové a individuálne testovanie.
Rieši besedy a prednášky, rozhovory, skúmanie skupín žiakov, testy na zisťovanie schopnosti, tvorivosti, dotazníky, testy na motiváciu, frustráciu, na zisťovanie problémov a porúch správania, hranie rolí, psychologické hry, zlepšovanie komunikačných zručností.
Spolupracuje s triednymi učiteľmi.
Navrhuje riešenie problémov v správaní, učení a dochádzke študentov.
Spolupracuje s výchovným poradcom.
Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
Dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
Chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytne psychologické služby.
Zabezpečí psychologické služby na škole jedincom, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
Rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
Pracuje so žiakmi, rodičmi či učiteľmi nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne,
či emocionálne vlastnosti.
Uskutočňuje aktivity zamerané na sebapoznanie a osobnostný rozvoj žiakov, na zvýšenie sebaúcty, tolerancie, empatie, emocionálnej inteligencie, zlepšenie komunikácie, riešenie konfliktov, zvládanie stresu a pod.
Uskutočňuje preventívne programy a aktivity pre jednotlivcov i triedy v rámci prevencie problémov v učení, správaní, ako i prevencie sociálno-patologických javov (prevencia kriminality, šikanovania, drogových závislostí a pod.)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola strojnícka
Komenského 2
04001 Košice-Staré Mesto
www.priemyslovka.sk
0556228875,0950699260
Kontaktná osoba
sekretariát
0951 318007