Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 31, Rimavská Sobota
Aprobácia
Taliansky jazyk
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
40%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Edupage, Microsoft Teams
Vzdelanie
ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
Ďalšie požiadavky
Učiteľ/ka všeobecno-vzdelávacích predmetov: taliansky jazyk, na skrátený pracovný úväzok 9 hodín/týždeň

Požadované kvalifikačné predpoklady a  predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v odbore
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Iné kritéria a požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady
• vítaná prax v odbore alebo ukončené adaptačné vzdelávanie

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• lekárske potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou na adresu školy: Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, Rimavská Sobora alebo e-mailom na adresu [email protected],  najneskôr do 22.8.2022.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Školská 31
97901 Rimavská Sobota
www.shdkrs.edupage.org
-
Kontaktná osoba
Ing. Mgr. Gabriela Radičová
0915497368