Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.7.2022 podľa nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z. z.).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Wode, OpenOffice, PowerPoint - pokročilý
Vzdelanie
zákon regulujúci povolanie - zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
kvalifikačná podmienka - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Doplňujúce informácie:
- ovládanie maďarského jazyka vítané,
- o termíne osobného pohovoru bude uchádzač osobne informovaný,
- životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zaslať elektronicky na e-mail: [email protected] alebo poštou na adresu
Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, 044 02 Turňa nad Bodvou do 15.08.2022

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 301/16
04402 Turňa nad Bodvou
https://zsturnaslov.edupage.org/
055/4662131
Kontaktná osoba
Andrea Deáková, Mgr.
+421554662131