Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Koceľova 26, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej
Koceľova 26
82108 Bratislava-Ružinov
-
Kontaktná osoba
Ing. Viera Jerigová
+421238100924