Predmet

Asistent učiteľa

Gymnázium, Rajec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Javorová 5, Rajec
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
94
Platové podmienky
V súlade s § 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého stupňa
vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office – Word, Microsoft Excel; internet
Vzdelanie
V zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – asistent učiteľa:
- úplné stredné odborné vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika,
učiteľstvo akademických predmetov, pedagogika, špeciálna pedagogika, vychovávateľstvo,
logopédia a liečebná pedagogika; neučiteľské programy s DPŠ;
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských aj neučiteľských študijných programoch
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania;
- štruktúrovaný profesijný životopis;
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobnostné predpoklady:
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka;
- zodpovedný prístup k práci, komunikačné schopnosti, empatia, analyzovanie a riešenie problémov,
informačná gramotnosť, samostatnosť

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Javorová 5
01521 Rajec
www.gymrajec.edupage.org
0415424507
Kontaktná osoba
RNDr. Henrieta Melišová, Ing. Martina Halajová
0415424507