Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola, Rožňava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. A. Komenského 5, Rožňava
Aprobácia
Anglický jazyk, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
264
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
•podmienkou je ovládanie maďarského jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
•žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
•profesijný životopis,
•kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
•doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
•poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Termín podania žiadosti: 25.07.2022.
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy poštou alebo emailom.

Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Adresa školy:
Spojená škola
J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava
e-mail: [email protected],
tel. +421903251918


Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
J. A. Komenského 5
04801 Rožňava
www.spojenaskolarv.edupage.org
0587885490
Kontaktná osoba
Andrea Beczeová
0903251918