Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 24, Trenčín
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
716
Platové podmienky
Nástupný plat je stanovený v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v platnom znení.

Osobnostné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná a duševná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
• kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (osvedčenia, diplom),
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 24
91250 Trenčín
www.sosostn.sk
0326509711
Kontaktná osoba
Martina Belajová
0326509717