Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Kysak

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysak 210, Kysak
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.6.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
151
Platové podmienky
Budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Všetky potrebné dokumenty zašlite e-mailom / [email protected]/ do 26. 05. 2023 (piatok).
Je to pracovná pozícia poobedňajšej vychovávateľky pre jedno oddelenie ŠKD do odchodu školského autobusu.

Požadované doklady zasielajte na email [email protected]:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysak 210
04481 Kysak
https://zskysak.edupage.org/
0556991412,0917299139
Kontaktná osoba
Mgr. Ondrej Krišanda
0917299139