Predmet

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
228
Platové podmienky
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, NV SR č. 341/2004 Z. z. katalóg prac. činnosti v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
(ÚSO,VŠ I. zač. podľa praxe) PT 5 od 817,50 - do 932,00 €
(VŠ I.st. podľa praxe) PT 6 od 915,00- do 1 043,50 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
ÚSO prípadne VŠ I.st. odbor: pedagogický asistent
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhl. č. 1/2020 Z. z. MŠVVaŠ SR §1 ods.1 písm. f) o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch (Príloha č. 6) v znení neskorších zmien a predpisov
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov).
Ďalšie požiadavky
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu :
[email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na pedagogický asistent“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
PČ: 17.05.05 Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je pedagogický asistent MŠ zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) napr. samostatný pedag. zamestnanec.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341
91930 Jaslovské Bohunice
www.jaslovskebohunice.edupage.org
0335592403
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mojžišová
0903592593