Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Kysak

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kysak 210, Kysak
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
24.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
191
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s ASC, MS Office
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Požadované schopnosti:
• výborné komunikačné spôsobilosti a organizačné schopnosti,
• vítané skúsenosti s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju.

Požadované doklady povinné:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.

Nepovinné prílohy: K žiadosti je možné priložiť aj motivačný list a pracovný posudok od posledného zamestnávateľa.

Všetky potrebné dokumenty zašlite e-mailom do 06. 07. 2022 (streda). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kysak 210
04481 Kysak
www.zskysak.edupage.org
0556991412,0905567449
Kontaktná osoba
Mgr. Ondrej Krišanda
0917299139