Predmet

Vychovávateľ

Centrum voľného času RELAX, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Povstania 605/9, Rimavská Sobota
Termín nástupu
25.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce s PC, word, excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• pozitívny vzťah k deťom, vzťah k prírode a zvieratám, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilita a komunikatívnosť, kreativita, tvorivosť, profesionálne vystupovanie
• manažérske a organizačné schopnosti pri vedení detí, skúsenosti v tvorbe projektov
Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii
• motivačný list
• odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace pred nástupom
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby personálnej agendy (v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov)
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času RELAX
Povstania 605/9
97901 Rimavská Sobota
www.cvcrelaxrs.szm.sk
0475624576
Kontaktná osoba
Spišáková Dana, PaedDr.
0911 174 151