Predmet

Pedagogický asistent

Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Skuteckého 5, Banská Bystrica
Termín nástupu
5.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
217
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Voľné miesto v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú - do 31. 08. 2023, plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.)

Pedagogický asistent (asistentka) bude k dispozícii počas vyučovania telesne postihnutej žiačke (nechodiaca – na vozíčku). Vzťah k práci s telesne postihnutou osobou, fyzická dispozícia pre pomoc pri prekonávaní prekážok telesne postihnutej osobe, samostatnosť, trpezlivosť, flexibilita, sebadisciplína, komunikatívnosť.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, príp. praxi,potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov, súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie PEDAGOGICKÝ ASISTENT“ je potrebné poslať poštou, alebo emailom na adresu školy do 30.07. 2022 (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy). Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Adresa školy: Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: +421 917 430 552, email: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5
97401 Banská Bystrica
www.egymbb.sk
0484151504,0484153647
Kontaktná osoba
Slavomír Hanuska
+421917430552