Predmet

Pedagogický asistent

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levická 40, Nitra
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle nariadenia vlády 338/2019 ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je v rámci implementácie národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"

Na pracovný pohovor si prineste:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- životopis Europass
- fotokópia dokladov o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- portfólia z predchádzajúcej pedagogickej praxe, alebo z obdobia štúdia

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40
95003 Nitra
sosnrlev.edupage.org
0376550111,0377414750,0376410113
Kontaktná osoba
Mgr. Ivana Porubská
0376410115