Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Želiezovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mierová 67, Želiezovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
481
Platové podmienky
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, výška mzdy závisí od najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, MS Word, MS Excel
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný životopis,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a v požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor elektronicky, prípadne telefonicky. Prax v odbore vítaná.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mierová 67
93701 Želiezovce
zszeliezovce.edupage.sk
0367711123,0904047164
Kontaktná osoba
Mgr. Petra Tomašovičová
0904047164