Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Abranovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Abranovce 25, Abranovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- úspešné vykonanie prvej atestácie resp. 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady.
Ďalšie požiadavky
Iné kritériá a požiadavky:
- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z.,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.,
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.,
- znalosť príslušnej legislatívy,
- spôsobilosť na právne úkony,
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC,
- výhodou – práca s deťmi zo SZP.

Požadované doklady k prihláške:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy,
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zák. č. 317/2009 Z. z.,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 5 písmena a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
- žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 30.6.2022 do 12,00 hod. v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Abranovce - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Abranovce, Abranovce 25, 082 52 Kokošovce,
- prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú do výberového konania zaradené,
- termín a miesto budú prihláseným uchádzačom spĺňajúcim kritéria výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Abranovce 25
08252 Abranovce
0517796334,0517798334
Kontaktná osoba
Stanislav Volanský
0940655466