Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15, Trnava
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
756
Platové podmienky
Platové zaradenie: min. 1118 eur (ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC (Word, Excel, Internet)
Vzdelanie
Požiadavky v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej a materskej školy
- bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- zdravotná spôsobilosť
- aktívne ovládanie štátneho jazyka

Ostatné kritéria a požiadavky :
- absolvovanie funkčného vzdelávania (nie je podmienkou)
- riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- flexibilita
- zodpovednosť
- schopnosť pracovať samostatne

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov :
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
b) profesijný životopis
c) doklad o nadobudnutom vzdelaní
d) doklad o pedagogickej činnosti – min. 5 rokov
e) návrh koncepcie rozvoja základnej a materskej školy
f) čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
g) súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
O výbere uchádzača rozhodne komplexné posúdenie v zmysle uvedených požiadaviek.

Termín podania žiadostí: do 7.7.2022 – rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne Mestského úradu v Trnave.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ Námestie Slovenského učeného tovarišstva15, Trnava – NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Mestský úrad v Trnave,
personálny referát,
Trhová 3, 917 71 Trnava

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, bude oznámený termín a miesto výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nám.Slov.uč.tovarišstva 15
91701 Trnava
www.zsnamsut.edupage.sk
0333236930
Kontaktná osoba
Ivana Jandurová
+421333236152