Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Sedliacka Dubová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sedliacka Dubová 31, Sedliacka Dubová
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
15
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
• štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
• písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy, rozsah max. 3 strany
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
• Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte do 17. 06. 2022 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.
Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad č. 157, 027 55
• Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
• Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
Ďalšie informácie:
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Sedliacka Dubová 31
02755 Sedliacka Dubová
0435894256
Kontaktná osoba
Ladislav Tomáň
0903550171