Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Zástupca riaditeľa

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
425
Platové podmienky
Platové zaradenie a plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške minimálne 1 028, 50 € v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe + príplatky.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Požadovaným stupňom vzdelania je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky: podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca najneskôr do 31.8.2026.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou na adresu Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves alebo e-mailom na [email protected] najneskôr do 20.júna 2022 do 10.00 hod. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Školská 7
05201 Spišská Nová Ves
www.gymsnv.sk
0534422259
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Kačenga
+421 534422259