Predmet

Riaditeľ

Materská škola, Nezbudská Lúčka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nezbudská Lúčka 2, Nezbudská Lúčka
Termín nástupu
15.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
15
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel
Vzdelanie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca (v zmysle § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní (prosíme predložiť aj maturitné vysvedčenie)
• doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (doklad o pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca a buď pracovný posudok vydaný predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca)
• profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov)
• písomný návrh koncepcie rozvoja predmetnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti (v zmysle §15 zákona č. 138/2019 Z.z.)
• čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nebol odvolaný z funkcie podľa § 3 ods. 7 písm. a) c) e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov
• súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
do 28.06.2022 na adresu:
Obecný úrad Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).
Obálku označte heslom „VK riaditeľ MŠ Nezbudská Lúčka - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené.
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania je 14.07.2022. Predpokladaný nástup do zamestnania je k 15.08.2022.

Ďalšie informácie:
Obecný úrad Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, tel. č.: 0911 925 692, e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Nezbudská Lúčka 2
01324 Nezbudská Lúčka
www.msnezbudskalucka.webnode.sk
0910 627 003
Kontaktná osoba
Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
0911 491 548