Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Svidník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. 8. mája 500/56, Svidník
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
110
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Počítačová gramotnosť, Microsoft Office, internet, IKT
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch, alebo študijných programoch v súlade s § 10 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I. Učiteľ materskej školy - kvalifikačné predpoklady
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka, ovládanie hudobného nástroja, lojálnosť, dobrý vzťah k deťom, zodpovednosť, tvorivosť. Vítaný vzťah k folklóru alebo tvorivej dramatike, schopnosť tvoriť a realizovať projektové učenie, schopnosť aplikovať inovatívne prvky v edukačnom procese. Uprednostníme UoZ vedených na ÚPSVaR.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Ul. 8. mája 500/56
08901 Svidník
https://ms8maja.webnode.sk/
0547522480,0911482968
Kontaktná osoba
Mgr. Ľuboslava Binderová
0911 482 968