Predmet

Majster odbornej výchovy

Odborné učilište, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dúbravská cesta 1, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
186
Platové podmienky
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania - najmenej 790,- €.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word
Vzdelanie
Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v skupine odborov stavebníctvo geodézia a kartografia alebo úplné stredné odborné vzdelanie a kvalifikácia (výučný list) v príslušnej skupine odborov a doplnenie pedagogickej a špeciálnopedagogickej spôsobilosti (nie je podmienkou, je možné si doplniť dodatočne).
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v odbore kartografia a geodézia alebo stavebníctvo a doplnenie pedagogickej a špeciálnopedagogickej spôsobilosti.
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy pre učebný odbor stavebná výroba - maliarske a natieračské práce.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v špeciálnej škole:
- organizuje a riadi odborný výcvik podľa učebných osnov,
- manuálne pracuje so skupinou, za svoju prácu zodpovedá zástupcovi riaditeľa pre praktické vyučovanie,
- hodnotí dosiahnuté výsledky na odbornom výcviku žiakmi z každého tematického celku,
- vedie evidenciu o plnení učebných osnov, výsledkoch práce a ostatnú administratívu,
- dozerá na prácu žiakov a vedie ich k bezpečnej a zdravotne nezávadnej práci,
- podľa potreby a pokynov lekára dozerá na používanie pracovných a zdravotných pomôcok pri výučbe,
- zodpovedá za poriadok v dielni, hospodárne zaobchádza s materiálom a zodpovedá za majetok zverený organizáciou,
- spolupracuje s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami,
- informuje o vyučovacích a výchovných výsledkoch resp. problémoch žiakov zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie,
- zabezpečuje úlohy súvisiace so starostlivosťou o žiakov na odbornom výcviku počas učebného pomeru podľa pokynov a rozsahu stanovenom vedením odborného učilišťa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Odborné učilište
Dúbravská cesta 1
84524 Bratislava-Karlova Ves
www.oudubba.edu.sk
54773400
Kontaktná osoba
Anna Gabron
0917918079