Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Riaditeľ

Materská škola, Trenčianske Mitice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianske Mitice 243, Trenčianske Mitice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
22
Platové podmienky
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné
Vzdelanie
1) kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
3) pedagogická prax najmenej 5 rokov
Ďalšie požiadavky
1) bezúhonnosť,
2) zdravotná spôsobilosť,
3) ovládanie štátneho jazyka
4) práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné)
5) osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
6) znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
7) flexibilita, schopnosť pracovať samostatne
8) zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
Zoznam požadovaných dokladov:
-písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-úradne overené fotokópie dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie, alebo jej náhradnej formy
-doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
-profesijný štruktúrovaný životopis,
-návrh koncepcie rozvoja školy,
-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
-preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Písomné žiadosti do výberového konania posielajte alebo osobne doručte s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) najneskôr do 20. júna 2022 do 1400 hod. na adresu Obecný úrad Trenčianske Mitice, 913 22 Trenčianske Mitice č. 164. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE RIADITEĽ MŠ“ – neotvárať.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Trenčianske Mitice 243
91322 Trenčianske Mitice
www.trencianskemitice.sk
0326595235
Kontaktná osoba
Zuzana Pavlovičová
+421902909232