Predmet

Majster odbornej výchovy

Spojená škola, Rožňava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. A. Komenského 5, Rožňava
Termín nástupu
2.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.7.2022
Rozsah úväzku
70%
Počet študentov školy
264
Platové podmienky
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
•Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
•Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
- min. úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kaderník,
- DPŠ výhodou,
- príp. vysokoškolské vzdelanie v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
•pre učebný odbor 6456 H kaderník,
•podmienkou je ovládanie maďarského jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
•žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
•profesijný životopis,
•kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, o skutočnosti že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
•doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
•poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

Termín podania žiadosti: 30.06.2022
Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy poštou alebo emailom.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
J. A. Komenského 5
04801 Rožňava
www.spojenaskolarv.edupage.org
0587885490
Kontaktná osoba
Andrea Beczeová
0903251918