Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.arm.gen. L.Svobodu 16, Bardejov
Termín nástupu
1.8.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.7.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
298
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
A/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača:

kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
B/ Iné kritéria a požiadavky uchádzača:

bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

C/ Požadované doklady:

písomná prihláška do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,

overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
informovanie dotknutej osoby pre účely výberového konania zverejnené na webovej stránke mesta Bardejov, v sekcii oddelenia školstva a športu,
čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

do 08. júna 2022 do 12.00 hod. (najneskorší dátum poštovej pečiatky)

na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

s vyznačením na obálke:

„Výberové konanie – Základná škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16,

Bardejov - neotvárať“

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nám.arm.gen. L.Svobodu 16
08501 Bardejov
0544746271
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Katušinová
+421 054 4746271